O mě a mých obrazech
About me and my art

Slovíčko "můj", "moje" pro mne nemá a nikdy nemělo ten specificky majetnický význam a zdaleka nevyjadřuje co vlastním. Vždy se jednalo o "něco", "někoho" s čím jsem velmi úzce spjatá, co mám ráda, co miluji, na čem mi záleží. Proto,  oslovení  "moje" obrazy.

Na cestě stát se malířkou jsem již více než 20 let, počínaje koníčkem, přes studenta až po svou vysněnou životní profesi.  Miluji práci s olejovými barvami, vrstvení, různé techniky a média, které propůjčují mým dílům autenticitu. Má tvorba je strukturální, vnímána jako expresivní a symbolická. Oblíbeným pracovním nástrojem se pro mne stala špachtle.  Ve svých obrazech nechávám promlouvat samotné barvy v jejich divoké podobě. Jsem bláznivý blíženec.  Mám ráda rozmanitost. Tvorbu bez hranic. Mé obrazy nejsou totožné, přesto mají stejný rukopis.  Rukopis mého nestálého já.   Potřeba volnosti a bláznovství,  zároveň oddanost, detail a čistota. Vše v symbióze, přestože se to zdá být nemožné.

Inspirací jsou pro mě lidé. To, jací jsme, co zažíváme. Svou tvorbou se snažím poukázat na hodnoty našeho bytí.  Také mne oslovují prosté věci „jejich skryté duše”, které jsou pro mnoho očí neviditelné. Ve své fantazii spřádám scénáře a přenáším je do svých obrazů, ve formě pocitů i konkrétních prvků. Ráda bych, aby lidé v mých dílech našli kousek sebe.  

Kromě privátních interiérů jsou mé obrazy zastoupeny na výstavách jak v Čechách, tak i v zahraničí. Seznam výstav viz níže. 


About me and my art

The word "my", "mine" does not and never has had that specifically possessive meaning for me and it does not express what I own. It has always been about "something", "someone" that I am very closely connected to, that I like, that I love, that I care about. Hence, addressing "my" art.

I have been on the path to becoming an artist for over 20 years, starting as a hobbiest, to a student to my dream life profession. I love working with oil paints, layering, different techniques and mediums that lend authenticity to my work. My artwork is structural, perceived as expressive and symbolic. My favorite working  tool has become a palette-knife. In my paintings I let the colours themselves speak in their wild form. I'm a crazy Gemini. I like variety. Creating without boundaries. My paintings are not identical, yet they have the same expression.  The expression of my unbridled self. The need to be free and crazy, but at the same time, the devotion, detail and purity. All in symbiosis, even though it seems impossible.

My inspiration is the people.  Who we are, what we experience. In my artwork I strive to highlight the values of our existence. I am also drawn to the simple things "their hidden souls" that are invisible to many eyes. I spin stories in my imagination and transfer them  into my paintings,  in the form of feelings and concrete elements. I would like people to find a piece of themselves in my artwork.

Apart from private interiors, my paintings are represented in exhibitions both in the Czech Republic and abroad.


Seznam výstav
List of exhibitions:

 • Galerie Kotelna  / Praha Říčany / 2017
 • Obchodní centrum rezidenčního projektu Čámovka, Horizon Holding / Praha / 2022
 • Art In Prague  / Mezinárodní  výstava Praha / 2022
 • Arte Venezia  / Mezinárodní výstava Verum Arte Benátky IT / 2022
 • Pasáž Koruna Palace / Praha  / 2022 / 2023 / 2024
 • Pasáž Českého Designu / Praha / 2022 / 2023 / 2024
 • Arte Bratislava / Mezinárodní výstava Verum Arte Bratislava  / červen 2023
 • Galerie Vodárenská věz města Tábor / 2023 červen
 • Nadační galerie NAGA  / Hluboká nad Vltavou / 2022 / 2023 červenec
 • Cafe Záhorský /  Praha / 2023 srpen
 • Aricoma / Praha / 2023 srpen - říjen
 • Galerie U Zlatého kohouta / Praha / 2022 / 2023 září / 2024 leden - únor
 • Open Art Fest / Praha / 2023 říjen
 • Blox / Praha / 2023 listopad - prosinec
 • Steiner Gallery / Vídeň / 2024 leden - únor
 • Primaciální palác / Bratislava SK / 2024 duben
 • City Gallery Vienna / Vienna Art Summer / Vídeň / 2024 červenec
 • Synagoga Český Krumlov / 2024 červen - srpen
 • Open Art Fest / Praha / 2024 říjen


Řekli o mě: 
They said about me:

PhDr. Luboslav Moza PhD. 
slovenký teoretik a historik umění / duben 2024

Pred každou výstavou, ktorú pripravujem, hľadám čo najlepšiu charakteristiku umeleckej kolekcie, tvorivého rukopisu a samotného poslania výtvarného diela i z hľadiska osobnosti diváka. Premyslený zámer, intuícia či náhoda zohrávajú pri utváraní obrazovej plochy často rozdielnu, ale mimoriadne významnú úlohu. Oni vznikajú niekde vo vedomí tvorcu a je len otázkou talentu, akú mieru originality umelec vyjadrí. Talent totiž nie je remeslo. A divákov intelekt, či osobitosť nikdy neutvárali opisné remeselné maľby, či obrazy reality. Každú spoločnosť ťahala dopredu umelecká jedinečnosť, hľadanie, experiment. Jednoducho tvorca ťažko definovateľnej slobody výrazu.

Lucie Hanyková pomerne náročnou technikou špachtľovej olejomaľby predstavuje na umeleckej mape umenie farebne živé, záhadné a v hĺbke filozofujúce. Vážim si u nej, že sa v dnešnej dobe prevažne prázdnej abstrakcie nebojí cez figúru a portrét vyjadriť hodnoty nášho bytia. Jedinec rečou či písmom nikdy neobsiahne hĺbku a bohatstvo poznávania, ktoré kvalitné obrazové umenie vyjadruje. Len sa pokúšame priblížiť, pochváliť či pripomenúť význam síl, ktorých je dielo autorky nositeľom. A čím je výtvarne hodnotnejšie, tým viac dáva spoločnosti vzdelanie, bez ktorého by len ťažko existovala.

Myslím, že Lucia cez svoje maliarske desaťročia dnes zrelo maľuje to, čo chce a dokáže vyjadriť. A je výborné, že to divák významovo prijíma.

Pri spoznávaní autorkinho pomerne rozsiahleho diela sa mi páčia jej tvorivé krátke strety s významnými umeleckými smermi. Temer v každom obraze sa dotýka expresionizmu. Obohacuje ho prvkami futurizmu, konštruktivizmu. Celé dielo Lucie podlieha jej vlastným princípom fauvizmu. Akoby chcela napísať veľkým ťahmi špachtle, že farba je radosť a tú treba ctiť. Dovolím si ešte pripomenúť, že celým autorkiným dielom prechádza silná línia humanizmu. Nielen obdiv, ale aj šťastie z existencie. Rozkošne obohacuje niektoré obrazy detailmi naivizmu i symbolizmu.

Lucia je dnes vzácna umelkyňa. Charakterizuje ju snaha po autentickom vyjadrení tých dejov v pozadí, ktoré prežívame. Sú krásne komplikované, živé a potrebné. A autorka ich úspešne predstavuje pre ich rozsiahle hodnotné posolstvo.

They said about me:

PhDr. Luboslav Moza PhD.
Slovak theorist and art historian / April 2024

Before each exhibition I prepare, I look for the best possible characterization of the art collection, the creative manuscript and the mission of the artwork itself, as well as in terms of the viewer's personality. Premeditated intention, intuition or chance often play a different but extremely important role in shaping the picture. They originate somewhere in the consciousness of the creator, and it is only a matter of talent what degree of originality the artist will express. Talent is not craft. And the viewer's intellect or personality has never been shaped by descriptive craft paintings or images of reality. Every society has been pulled forward by artistic uniqueness, by searching, by experiment. Simply a creator of hard-to-define freedom of expression.

Lucie Hanyková's rather demanding technique of spatula oil painting presents on the artistic map an art that is colourfully vivid, mysterious and philosophising in depth. I appreciate her for not being afraid to express the values of our existence through the figure and portrait in today's time of mostly empty abstraction. The individual, through speech or writing, will never encompass the depth and richness of knowledge that quality figurative art expresses. We only try to approach, praise or remind the meaning of the forces that the artist's work carries. And the more artistically valuable it is, the more it gives to society an education without which it would hardly exist.

I think that Lucia, despite her decades as a painter, is now painting what she wants to and can express. And it's great that the viewer accepts it in a meaningful way.

In getting to know the artist's rather large body of work, I like her creative brief encounters with major artistic movements. She touches on expressionism in almost every painting. She enriches it with elements of futurism, constructivism. Lucie's entire work is subject to her own principles of Fauvism. It is as if she wanted to write with large brushstrokes that colour is a joy and it should be cherished. Let me also remind you that there is a strong line of humanism running through the whole of the artist's work. Not only admiration, but also happiness of existence. She delightfully enriches some of her paintings with details of both naivism and symbolism.

Lucia is a rare artist today. She is characterized by her striving for an authentic expression of those background events that we experience. They are beautifully complicated, vivid and necessary. And the author successfully presents them for their vast valuable message.