V proudu / In the flow

Zamýšlíte se někdy nad svým životem? Myslím, že všichni z nás to děláme. Někdy je to docela jízda.   Tak jako "V proudu" . Rychlé, zběsilé, divoké, jednou jsme nahoře, jednou dole.
Obraz V proudu je metaforou života, který je plný změn, výzev a emocí. Je to proud řeky a bouřícího moře zároveň, který symbolizuje sílu, dynamiku a nejistotu.
A přesto, ikdyž hladina bouří kolem nás a svazuje nás svými pouty, jsme schopni zůstat vyrovnaní a klidní. A ačkoliv nás proud řeky nekontrolovaně unáší zachováme si svoje vnitřní já a nevzdáme to. Vidíte to, co já? Ty různé aspekty lidské existence? Harmonii, spokojenost, hrdost, sebevědomí, lásku, obavy, strach o toho druhého, něhu ... Tam toho je, jen se pořádně podívejte..  :-)

Do you ever think about your life? I think we all do. Sometimes it’s quite a ride. Like “In the flow”. Fast, frantic, wild, one moment we’re up, the next we’re down.
The painting In the flow is a metaphor for life, which is full of changes, challenges and emotions. It is the current of the river and the raging sea at the same time, which symbolizes strength, dynamism and uncertainty. And yet, even when the sea rages around us and binds us with its bonds, we are able to stay balanced and calm. And even though the current of the river carries us away uncontrollably, we keep our inner self and don’t give up. Do you see what I see? The different aspects of human existence? Harmony, satisfaction, pride, self-confidence, love, worries, fear for the other, tenderness … There is a lot there, just look carefully. 🙂

inspirace - kus oprýskaného plechu ze střechy
inspiration - a piece of scratched sheet metal from the roof