Nesmělý / Shy

Ony plny touhy a on nesmělý, ale jen na chvíli..

They full of desire and he shy, but only for a while..
inspirace - stará časem omšelá omítka - v detailu
inspiration - old time-worn plaster - in detail